Utbildningsprogram för 2019
Ta del av 2019 års utbildningsprogram här
Projekt

Projektering – vi utvecklar unika lösningar som ger verkliga resultat

Är du i start fasen att realisera en ombyggnad, nybyggnad eller tillbyggnad av din maskinpark och/eller processutrustning? Är i behov av en samarbetspartner som genomför installation, driftsättning och konstruktionsuppdrag med en kvalitetssäker service och produktportfölj för att trygga din drift?

Vi hjälper dig med projektgenomförandet från start till slut och ser till att du har ett tekniskt kunnigt team runt dig där vi tillsammans sätter upp klara definierade mål för att nå varaktiga resultat som inte tidigare kunnat uppnås. Du bestämmer själv i vilken fas du vill koppla in oss, vi hjälper till oavsett om det är att genomföra ett helt projekt eller vid enstaka behov. 

Några av våra grundmål är att:
Maximera utnyttjandegraden av er anläggning och produktion
Minimera underhållsbehovet och driftstoppen
Vinna energibesparingar
Minska miljöpåverkan

Huvudsyftet är att:
Sänka era totalkostnader, förbättra konkurrenskraften och nå hållbar utveckling.

Vi erbjuder följande:

1. Förstudie – nuläges- och behovsanalys
Genomgång av produktion, processutrustning, underhållssystem, insamling och analysering av data och värden från processer. Identifiering av problembild, förbättringsmöjligheter och behov.

2. Åtgärdsförslag och handlingsplan
Framtagning av åtgärdsplan och resultatmål. Resursbedömning. Uppsättning av tidplan inkluderat delmål och avstämningstillfällen. Framtagning av ritningar (CAD). Vi är utbildade inom BAS-P.

3. Genomförande
Installation, reparation och underhåll av servicetekniker, arbetsledning av projektledare. Vi är utbildade inom BAS-U.

4. Utvärdering
Slutbesiktning av funktion och prestanda. Granskning av driftberäkningar, drift- och underhållsinstruktioner samt reservdelslistor.

5. Uppföljning och efterkalkyl
Genomförande av kontrollmätningar vilka jämförs med uppsatta måltal. Resultatgenomgång och kartläggning av uppnådda besparingar. Tjänst för löpande dokumentation. 

 

  

  
   Referenser
 

Varje år hjälper vi Skandinaviens största vattenpark, Skara Sommarland, med det löpande underhållet på pumpar, fläktar och motorer till bassängerna.
Läs hela caset här

Universeums akvarier är några av världens största. Vi säkerställer driften till den mekaniska reningen som hjälper Universeum att bibehålla livet under ytan.
Läs hela caset här

Rabergavattenverk

Projekt genomförs åt Tekniska verken med att kapacitetsöka vattenverket och automatisera driften på Råberga vattenverk.
Läs hela caset här

storaensoskoghall

Vi hjälper Stora Enso Skoghall med driftlösning
Läs hela caset här