Säkra din plats till höstens utbildningar! Anmäl dig redan idag.
Klicka här för att komma till utbildningsschemat
Om oss

Vår integritetspolicy

Din sekretess är viktig för oss och vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter Sverull ElektroDynamo AB samlar in från dig genom våra interaktioner med dig och hur vi använder och lagrar dessa uppgifter, vilka val och rättigheter som du har och hur du kan använda dem.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Uppdatera inställningar för cookies

Personuppgiftsansvarig

Sverull ElektroDynamo, organisationsnummer 556289-0110, Box 3135, 550 03 Jönköping, är personuppgiftsansvarig för de företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Förutom uppgifter som direkt kan hänföras till dig, såsom namn, identifikationsnummer, är även bilder och ljudupptagningar personuppgifter. Krypterade uppgifter och elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Vår behandling av dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när du deltar på våra arrangemang, väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, kontaktar oss för support, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig.

Uppgifterna vi samlar in inkluderar: Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer eller i förekommande fall av privatkund, personnummer), företag, kundnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, IP-nummer och information om din användning av vår webbplats, samt foto och video.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du kan vara intresserad av vårt erbjudande. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Ändamålet med behandlingen

Sverull ElektroDynamo behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, leverera varor, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster.

Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med information och marknadsföring per post, e-post och telefon och sociala medier och webbplats. Detta för att förse dig med relevant information och erbjudanden i nyhetsbrev, informera inför, under och efter en utbildning eller event som vi anordnar. Samt för att följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar. 

Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder: 

 • Avtal: Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att genomföra beställningar, köp och bokningar för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • Intresseavvägning: En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på intresseavvägning. Det använder vi oss av när vi skickar information om erbjudande till dig om våra produkter och tjänster eller informerar om våra event och utbildningar, som vi tror kan vara av intresse för dig. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.
 • Rättslig förpliktelse: I vissa fall kan vi ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.
 • Samtycke: Bilder i intervjusammanhang på våra kurser eller event där du är identifierbar och där vi publicerar namn och företag använder vi oss alltid av samtycke.

Lagring av personuppgifter

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen.

Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde, därefter anonymiserar vi dina uppgifter. I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång (registerutdrag). Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in. När du begär att få tillgång till dina personuppgifter kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt att avregistrera. Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder: 

Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. 

Direktmarknadsföring: du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms.

Du väljer själv att avregistrera dig och det gör du genom att klicka på avregistreringsfunktionen i våra nyhetsbrev eller mejla till oss på nyheter@sverull.se 

Rätt att bli raderad. Du har rätt att bli raderad från vår databas och från det datumet du meddelat oss detta kommer du inom 90 dagar att bli raderad. Du har rätt att begära radering av personuppgifter om: 

 •  Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 •  Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden där de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

Skyddet av dina personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Ändring av integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.
Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Vi kommer att meddela dig ändringar av integritetspolicyn, i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Du når oss via;
Sverull ElektroDynamo AB, Box 3135, 550 03 Jönköping, order@sverull.se