Nu erbjuder vi våra kunder att handla från vår webbshop
Klicka här för att komma till Sverulls Webshop
Om oss
global-goals

Code of Ethics

Etiska regler - riktlinjer för våra medarbetare

Code of Ethics (etikkod) innehåller de rättigheter och skyldigheter som gäller för alla våra anställda och täcker etiska frågeställningar som vi som individer ställs inför och också de riktlinjer som styr våra affärsmetoder. Den är en påminnelse om att varje handling är viktig, varje dag. Samtliga av våra anställda har tagit del av och skrivit under på att det har förstått och är villiga att följa framtagen etikkod i sitt dagliga arbete.

Bakgrund
I september 2015 röstade FN:s 193 medlemsländer ja till Agenda 2030, de globala utvecklingsmålen för en hållbar värld 2030. Agenda 2030 omfattar 17 mål för att utrota fattigdom, bromsa klimatförändringarna och skapa ett mer jämlikt och jämställt samhälle. De här målen kallas för hållbara utvecklingsmål och innebär en omfattande insats för att göra världen till en bättre plats. Våra etiska regler utgör grunden till hur vi som medarbetare kan göra skillnad.

Några allmänna riktlinjer

Grundläggande etik
Behandla människor med värdighet, respekt och empati. Följ internationella och lokala lagar, såväl som relevanta etiska riktlinjer och branschregler.

Jämställdhet
Vi eftersträvar att skapa mångfald i vår arbetsmiljö och ge alla medarbetare samma förutsättningar. Vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkningar och diskriminering på vår arbetsplats. Diskriminering på grund
av etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller någon annan personlig egenskap accepteras aldrig.

Resor
När vi reser väljer vi de smidigaste och mest kostnadseffektiva alternativen. Utvärdera alltid de miljövänliga möjligheter som finns. Nöjesaktiviteter kräver ett gott omdöme och är bara lämpliga när det är relevant för verksamhetens mål.

Alkohol och droger
Vi ska inte utsätta varken oss själva eller andra för riskfyllda eller obekväma situationer eller använda alkohol eller droger på arbetstid.

Mutor och korruption  
Vi har nolltolerans mot all form av korruption, mutning och utpressning.

Rättvis konkurrens
Vi anser att rättvis konkurrens är en grundläggande förutsättning för alla branscher som vill utvecklas och förnyas.

Miljö
Om vi alla bidrar genom våra personliga handlingar kommer vi lättare att kunna uppfylla de mål vi har för att minska klimatpåverkan. Vi tar hänsyn till:

Användning av resurser som energi och material – optimera och minimera all resursanvändning. I praktiken innebär detta att använda så lite material som möjligt, återanvända och återvinna.
Köpbeslut – fatta alltid dina beslut med hänsyn till miljö och sociala aspekter.
Transport – ta alltid hänsyn till miljö och sociala aspekter när du väljer mellan olika alternativ. Fatta genomtänkta beslut och uppmuntra leverantörer att ta ansvar.

Säkerhet
Att använda säkerhetsutrustning, känna till nödutgångar, ha lämplig utbildning samt rapportera och utreda olyckor är grundläggande förutsättningar för en säker arbetsmiljö.

Rapportera misstankar
Alla anställda uppmanas att diskutera utmaningar samt rapportera misstankar om överträdelser antingen till sin chef, ledningen eller anonymt genom ett visselblåsarsystem. Den som tipsar är alltid fullt skyddad.